Paskutinių laikų Evangelija (Žodis Naujam Gimimui)

5 Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš vandens ir Dvasios, tas negali įeiti į Dievo Karalystę.

6 Tas, kuris gimęs iš kūno, yra kūnas; o tas, kuris gimęs iš Dvasios, yra dvasia.

7 Nesistebėk, kad pasakiau tau: ‘Jums būtina gimti iš naujo’.

14 Ir kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip ir žmogaus Sūnus turi būti iškeltas,

15 kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų Amžinąjį Gyvenimą.

16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė Savo viengimį Sūnų, idant kiekvienas, kuris Juo tiki, nepražūtų, bet turėtų Amžinąjį Gyvenimą.

17 Nes Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad pasmerktų pasaulį; bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas.

18 Kas Juo tiki, tas nesmerkiamas, tačiau kas netiki, tas jau yra pasmerktas, kadangi netikėjo viengimio Dievo Sūnaus Vardu.

19 Ir šis yra pasmerkimas, kad Šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą negu Šviesą, nes jų darbai buvo pikti.

20 Nes kiekvienas, kuris daro pikta, nekenčia Šviesos ir neina į Šviesą, kad jo darbai nebūtų išpeikti.

21 Tačiau kas vykdo Tiesą, tas ateina į Šviesą, idant jo darbai pasirodytų, kad jie yra atlikti Dieve“.

Jono 3

25 kurios tarnautoju aš tapau pagal Dievo išdavimą, kuris man yra duotas dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo Žodį,

26 tai yra, tą Paslaptį, kuri buvo paslėpta nuo amžių ir kartų, bet dabar yra atskleista Jo šventiesiems;

27 kuriems Dievas nori atskleisti, kokie yra šlovės turtai tos Paslapties tarp pagonių; kuri yra Kristus jumyse, Šlovės Viltis;

28 kurį mes skelbiame, perspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų visa išmintimi; kad pristatytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje Jėzuje;

Kolosiečiams 1

Paskutinių laikų Žinia (Žodis Paėmimo Tikėjimui ir Naujam Kūnui)

1 Ir mačiau kitą galingą Angelą, nužengiantį iš Dangaus, apsirengusį debesimi; ir virš Jo galvos buvo vaivorykštė, o Jo veidas buvo kaip saulė, ir Jo kojos – kaip ugnies stulpai;

2 ir savo rankoje Jis turėjo atverstą knygelę, ir Jis padėjo Savo dešinę koją ant jūros, o kairę ant žemės

3 ir šaukė garsiu balsu, kaip liūtas riaumoja; ir kai Jis sušuko, Septyni Griaustiniai prabilo savo balsais.

4 Ir kai Septyni Griaustiniai prabilo savo balsais, aš rengiausi rašyti; ir išgirdau Balsą iš Dangaus man sakantį: „Užantspauduok tai, ką ištarė Septyni Griaustiniai, ir to nerašyk“.

5 Ir Angelas, kurį regėjau stovintį ant jūros ir ant žemės, iškėlė Savo ranką į Dangų

6 ir prisiekė Gyvenančiuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė Dangų ir tai, kas jame, ir žemę, ir tai, kas joje, ir jūrą, ir tai, kas joje, kad laiko daugiau nebebus;

7 bet septintojo angelo balso dienomis, kai jis pradės trimituoti, bus užbaigta Dievo Paslaptis, kaip Jis yra paskelbęs Savo tarnams pranašams.

Apreiškimo 10

1 Ir soste Sėdinčiojo dešinėje pamačiau Knygą, prirašytą viduje ir nugarinėje pusėje, užantspauduotą Septyniais Antspaudais.

2 Ir pamačiau stiprų angelą, skelbiantį garsiu balsu: „Kas yra vertas atverti Knygą ir atplėšti Jos Antspaudus?“

3 Ir niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme, negalėjo atverti tos Knygos nei į Ją pažiūrėti.

4 Ir aš labai verkiau, kad neatsirado nei vieno verto atverti ir skaityti tą Knygą ir į Ją pažiūrėti.

5 Ir vienas iš vyresniųjų man sako: „Neverk: štai nugalėjo Liūtas iš Judos genties, Dovydo Šaknis, kad atvertų Knygą ir atplėštų Septynis Jos Antspaudus“.

6 Ir aš pažiūrėjau, ir štai sosto bei keturių žvėrių viduryje ir vyresniųjų viduryje stovėjo Avinėlis, tarsi buvęs nužudytas, turintis septynis ragus ir septynias akis, kurios yra septynios Dievo Dvasios, išsiųstos į visą žemę.

Apreiškimo 5

Paskutinių laikų Pasiuntinys (Dievo skirtas įkvėpimo indas atskleisti Dievo paslaptis, Tiesos pilnatvę)

1 Nes štai ateina diena, deganti kaip krosnis; ir visi išdidieji, taip, ir visi, kurie elgiasi nedorai, bus ražienomis; ir juos sudegins ateinanti diena, – sako kariuomenių Viešpats, – kad ji nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos.

2 Bet jums, bijantiems Mano Vardo, patekės teisumo Saulė su išgydymu savo sparnuose, ir jūs išeisite ir augsite kaip tvarto veršiai.

3 Ir jūs mindžiosite nedorėlius; nes jie bus pelenai po jūsų kojų padais tą dieną, kai Aš tai darysiu, – sako kariuomenių Viešpats.

4 – Atsiminkite Mano tarno Mozės įstatymą, kurį jam įsakiau Horebe visam Izraeliui, su įstatais ir teismais.

5 Štai Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didžiai ir baisiai Viešpaties dienai;

6 ir jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į jų tėvus, kad Aš atėjęs neištikčiau žemės prakeikimu“.